spravy.sk spravy.sk

Aké majú športovci aktuálne možnosti? Medveď: Nikto v tom nie je sám
zdroj: Rudolf Maškurica

Aké majú športovci aktuálne možnosti? Medveď: Nikto v tom nie je sám

Takmer všetky športové súťaže na Slovensku boli kvôli pandémii koronavírusu predčasne ukončené. Nádej takpovediac žije ešte pre hádzanárov či futbalistov, ktorí majú aktuálne súťaže iba pozastavené a čaká sa, aký bude ďalší vývoj.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu člen výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Tomáš Medveď inicioval vytvorenie manuálu pre hráčov. Ten vznikol v spolupráci SFZ a jeho pridruženého člena Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS). 

“Vzniknutá situácia je úplne nová pre všetky zložky spoločnosti. Jej vážnosť a dopady, ktoré pandémia koronavírusu spôsobili a ešte spôsobia, si vyžadujú od každej strany pochopenie a rešpekt voči nárokom a pozíciám partnerov. Žiadny športovec, profesionál či amatér, nie je však v tejto chvíli sám, odkázaný len na seba, práve v takýchto chvíľach je súdržnosť ešte dôležitejšia ako v obyčajných časoch,“ povedal Tomáš Medveď.

Manuál, ktorý bol zverejnený na futbalsfz.sk, vám prinášame v plnom znení. Nájdete v ňom odpovede na kľúčové problémy a otázky, ktoré priniesli opatrenia, súvisiace so šírením koronavírusu, s dopadom na futbalové (športové) aktivity.

ŠPORTOVCI, KTORÍ VYKONÁVAJÚ ŠPORT NA ZÁKLADE ZMLUVY O PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

Počas obdobia prerušenia športových súťaží naďalej svedomito dodržujte svoje základné povinnosti v zmysle §32 zákona o športe, prípadne ďalšie povinnosti uvedené v zmluve.

Odporúčame:
- pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov športovej organizácie (plnenie si individuálneho plánu)
- dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou
- dodržiavať predpisy športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport a s ktorými ho športová organizácia riadne oboznámila (starajte sa o svoje telo a myseľ rovnako kvalitne, ako počas plynutia súťaže, aby ste boli pripravení, keď sa znovu začne súťažiť)
- dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca alebo inej osoby (individuálne tréningy vykonávajte s ohľadom na obmedzenia uložené všetkým občanom SR – s rúškom a na verejných priestranstvách, vyvarujte sa blízkeho kontaktu s inými ľudmi)
- nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu športovej organizácie (cesta na dovolenku do infikovaných oblastí)
- oznámiť bezodkladne športovej organizácii zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu (osobitne, ak by mohlo ísť o podozrenie na vírusové ochorenie)
- zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak (nezverejňovať a nekomentovať vnútorné problémy, rokovania, rozhovory a postupy klubu v médiách na sociálnych sieťach, ale komunikovať o nich s klubom, kapitánom tímu, členom VV SFZ za hráčov, hráčskou asociáciou)

Ak vám klub prostredníctvom realizačného tímu predložil individuálny tréningový plán, tento odporúčame dodržiavať.

Ak v klube nepoužívate športtestery, odporúčame vám pokúsiť sa priebeh každého individuálneho tréningu zaznamenať, ideálne objektívne dokázateľným spôsobom (zakúpenie vlastného športtestera, aplikácie určené pre bežcov – napr. Runtastic a pod.).

Lopta ilustračné foto
Futbalové súťaže sú aktuálne pozastavené (foto: Róbert Fritz)

ČASTÉ OTÁZKY

Môže klub jednostranne ukončiť zmluvu z dôvodu prerušenia súťaže?
V zmysle kogentných ustanovení zákona o športe, konkrétne §40 ods. 42 ods. 1, ktoré upravujú dôvody skončenia zmluvného vzťahu so športovcom, klub nemá právo jednostranne ukončiť zmluvu výpoveďou alebo okamžitým skončením zmluvy. Dôvody skončenia zmluvného vzťahu sú zákonom stanovené a prerušenie či zrušenie súťaže medzi ne nepatrí.

Môže klub športovcovi znížiť mzdu?

Záleží na obsahu zmluvy. Reálne existuje veľký predpoklad, že súčasnú situáciu veľa klubov pri tvorbe zmlúv nepredpokladalo. Navyše, v drvivej väčšine prípadov kluby prostredníctvom realizačného tímu zadali športovcom individuálne tréningové plány, čím im bola „pridelená práca,“ za ktorú im patrí základná časť mesačnej mzdy.

Čo ak športovec nebude akceptovať zníženie svojej mzdy, prípadne ho klub pošle na neplatenú dovolenku alebo mu nariadi neplatené voľno?

Klub takto nemôže postupovať a to ani v prípade, keď by bol športovec v karanténe z dôvodu podozrenia nákazy vírusom COVID-19. Rovnako ako ktorýkoľvek iný zamestnávateľ klub nemôže nariadiť neplatené voľno bez náhrady mzdy bez toho, aby sa na tom so športovcom nedohodol.

Môže klub nariadiť športovcovi čerpanie dovolenky?

Úprava čerpania dovolenky v zmysle zákona o športe je odrazom špecifickosti športovej činnosti. Odpoveď na túto otázku je v §44 ods. 4., prípadne ods. 5 zákona o športe: „Čerpanie dovolenky určuje športová organizácia tak, aby si športovec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a v období mimo súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy športovej organizácie a oprávnené záujmy športovca.“ 

Klub spravidla určí športovcovi čerpanie dovolenky počas prestávky medzi časťami súťaže, určenej pre prípravu na druhú časť, vo futbale je to zvyčajne v decembri. Alebo po skončení jedného ročníka súťaže a pred začiatkom prípravy na ďalší ročník, čo je vo futbale zväčša časť mesiaca v období mesiacov jún - júl. Klub teda je oprávnený určiť hráčom čerpanie dovolenky, ale táto možnosť je veľmi nepravdepodobná z dvoch dôvodov:
- je v záujme klubu, aby jeho hráči individuálne trénovali a udržiavali sa v kondícii pre prípad, že sa v súťaži bude pokračovať
- klub by si tým po stránke ekonomickej nijakým spôsobom nepomohol, pretože za obdobie čerpania dovolenky športovcom patrí mzda

ČO EŠTE?

Ak potrebujete poradiť alebo máte akékoľvek otázky k vyššie uvedeným odporúčaniam a odpovediam, prípadne máte iné otázky, na ktoré sme vyššie neodpovedali, kontaktujte nás:
tel. č.: +421 918 900 128
e-mail: loss@loss.sk

Ak potrebujete pomoc pri komunikácii s klubom pri uplatnení svojich práv, neváhajte kontaktovať zástupcu hráčov vo výkonnom výbore SFZ Tomáša Medveďa:
tel.č.: + 421 907 744 400
e-mail: tomas.medved@futbalsfz.sk, medved@loss.sk

Manuál s právami a možnosťami amatéra - športovca, vykonávajúceho šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (§47 zákona o športe) sa pripravuje a bude po vyhotovení okamžite zverejnený.

Odporúčame

Najnovšie z ligy: Fortuna liga

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia