spravy.sk spravy.sk

Novinky o prešovskom štadióne, Tatran sa bude musieť vysťahovať
zdroj: TASR

Novinky o prešovskom štadióne, Tatran sa bude musieť vysťahovať

Zatiaľ, čo mnohé nové štadióny na Slovensku už stoja, alebo sú v procese výstavby, v treťom najväčšom meste na Slovensku sa futbal stále hrá v pôvodnom stánku, dnes, žiaľ, pripomínajúcom skôr zbúranisko, než dôstojné miesto pre futbalové zápolenia. Kedy sa v Prešove začne s výstavbou nového štadióna?

V stredu 28. augusta zvolali konatelia spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s.r.o. Ing. Artúr Benes a Ing. Milan Macko tlačovú konferenciu, na ktorej predstaviteľov médií informovali o aktuálnej situácii. Prinášame vám záznam z tlačovej konferencie, na ktorej priblížil Artúr Benes, prečo sa v Prešove ešte stále nezačalo pracovať na výstavbe nového štadióna.

Základná otázka znie, v akom štádiu je dnes proces na prípravu výstavby nového futbalového štadióna v Prešove?
Artúr Benes:
„Projekt bol pôvodne naplánovaný s podzemnými garážami, na čo bolo vydané stavebné povolenie a v roku 2018 bola spracovaná projektová dokumentácia. Následne, po rozhodnutí spoločníkov, sme pristúpili k prepracovaniu tejto projektovej dokumentácie a vynechali sme z nej podzemné garáže. Jednak z dôvodu finančného, ale i bezpečnostného, na čo nás upozornil Slovenský futbalový zväz (SFZ). Prepracovaná projektová dokumentácia sa stala predmetom verejného obstarávania a zároveň sa stala predmetom zmeny stavby pred dokončením, na čo sme potrebovali získať rozhodnutie Okresného úradu - Odboru starostlivosti o životné prostredie, v súvislosti s vplyvom na životné prostredie. Od decembra minulého roku sme mali rozpracované dve línie, jednou bol proces verejného obstarávania a druhou získanie tohto rozhodnutia z Odboru starostlivosti o životné prostredie, ktoré má slúžiť na vydanie pozmeneného stavebného povolenia na Stavebnom úrade. Medzičasom nám pribudla aj tretia línia – schéma štátnej pomoci, v rámci ktorej je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky povinný preskúmať, či finančné zdroje z mesta Prešov, z Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ale aj dotácia SFZ, ktorá je z ministerstva školstva, podliehajú schéme štátnej pomoci, resp., akým spôsobom sa investori schémou štátnej pomoci budú v tomto prípade vyrovnávať. Od začiatku tohto roka tak projekt postupuje v spomenutých troch líniách.“

Milan Macko a Artúr Benes
Milan Macko a Artúr Benes (foto: TASR)

Priblížte nám aktuálne línie. Začnime verejným obstarávaním, ktoré vzbudzuje azda najväčší záujem...
„Proces verejného obstarávania odštartoval v decembri. Hneď na začiatku prišli dve žiadosti o nápravu, ktoré napádali podmienky vypísanej súťaže. S týmito dvoma žiadosťami sme sa vysporiadali, s tým, že jedna žiadosť o nápravu bola následne premietnutá do námietok a tieto námietky boli postúpené Úradu pre verejné obstarávanie. Ten začal konať až po ukončení prvej časti verejného obstarávania, teda po vyhodnotení podmienok účasti. V rámci súťaže sa prihlásilo päť konzorcií, ktoré majú stavať tento futbalový štadión. Počas hodnotenia podmienok účasti sme pristúpili pri jednom konzorciu k vylúčeniu zo súťaže, nakoľko podľa komisie, ktorá bola menovaná spoločníkmi Futbal Tatran Aréna, s.r.o., nemalo dostatočné dokumenty, ktoré preukazovali to, že spĺňa podmienky účasti. Následne tento účastník podal námietky na Úrad pre verejné obstarávanie, a ten v júni začal konať vo veci tejto súťaže, s tým, že posudzoval naraz obe námietky. Jedna námietka bola proti podmienkam súťaže a druhá námietka voči vylúčeniu uchádzača zo súťaže. Úrad verejného obstarávania 6. augusta 2019 vydal rozhodnutie, v ktorom nám nariaďuje zrušiť súťaž a vypísať súťaž novú. Ak máme byť konkrétny, tak v rámci tých prvých námietok proti podmienkam účasti, navrhovateľ namietal osem podmienok účasti, pričom úrad z tých ôsmich podmienok účasti sedem schválil v náš prospech a ôsmu v prospech navrhovateľa. Tá ôsma podmienka bola o tom, že v rámci konzorcií, keď používajú ručenie treťou stranou, resp. využívajú kapacity tretej strany, tak my sme požadovali, že tieto tretie strany musia ručiť za investíciu ako celok. Podľa názoru úradu to nie je proporcionálna podmienka a nariadil zrušenie tejto súťaže. Zároveň sa zaoberal aj druhou námietkou proti vylúčeniu uchádzača zo súťaže, kde dal za pravdu v jednom bode z troch uchádzačovi, ale keďže tá prvá námietka bola o tom, že úrad zrušil súťaž, tak už nebolo čo riešiť. Proti tomuto rozhodnutiu sme podali odvolanie na Radu Úradu pre verejné obstarávanie. Táto rada zasadá každý kvartál, predpokladáme teda, že naše odvolanie bude prerokované v septembrovom konaní a na základe rozhodnutia rady budeme pokračovať v súťaži, resp. budeme musieť vypísať novú súťaž.“

Druhá línia sa týka vydania stavebného povolenia a zmeny stavby pred dokončením...
„Vo februári tohto roku sme podali na Okresný úrad Prešov - Odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Tá spočívala v tom, že sme vynechali podzemné garáže z projektovej dokumentácie a Odbor starostlivosti o životné prostredie mal vydať rozhodnutie v zisťovacom konaní. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť až 16. augusta, pretože proces bol predĺžený, keďže p. Drutárovský dňa 5. marca 2019 písomne požiadal o informácie v súvislosti s týmto procesom a Združenie domových samospráv Bratislava takisto zaslalo listom pripomienky k tomuto konaniu. Následne na to musel úrad zvolať dňa 22. mája 2019 ústnu konzultáciu za prítomnosti p. Drutárovského a tohto združenia, kde sme si vysvetlili, o čo presne ide v rámci tohto konania. Na základe dohody na tomto ústnom konaní a konzultácie potom úrad pristúpil k vydaniu tohto rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred dvanástimi dňami. Toto rozhodnutie je podstatným dokumentom na to, aby Stavebný úrad mohol vydať zmenu stavby pred dokončením. Predpokladám, že na prelome septembra a októbra by sme mohli mať právoplatné stavebné povolenie, už aj so zmenenou projektovou dokumentáciou.“

Tatran Prešov - štadión v lete 2019
Tatran Prešov - štadión v lete 2019 (foto: TASR)

V rámci tretej línie sa posudzuje schéma štátnej pomoci...
„Túto žiadosť nepodávame my, ale spoločníci, resp. tí, ktorí poskytujú verejné zdroje. Žiadosť teda musí podať PSK, takisto mesto Prešov a SFZ, pretože ako viete, štadión sa financuje z týchto troch zdrojov. Minulý týždeň sme absolvovali pracovné stretnutie s pracovníkmi Protimonopolného úradu. Vyzerá to tak, že budeme spadať pod všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách, takže ten proces môže byť pomerne rýchly a efektívny a v priebehu októbra by sme mohli mať pozitívny výsledok.“

Práve kvôli týmto trom líniám sa do dnešného dňa v Prešove nezačalo s výstavbou nového štadióna?
„Tieto tri línie nás zastavili na osem mesiacov a kvôli tomu sa do dnešného dňa nestavia štadión. Ako je známe, existujú uznesenia zastupiteľstiev mesta Prešov aj PSK, máme tiež podpísanú dotačnú zmluvu so SFZ, s ktorým sme už riešili aj potenciálne predĺženie tejto dotačnej zmluvy do 30. júna 2020. Musíme ale počkať hlavne na rozhodnutie rady vo vzťahu k verejnému obstarávaniu, pretože ak sa rada prikloní v náš prospech, dokážeme za tridsať dní vyhlásiť víťaza súťaže. Ak sa rada neprikloní v náš prospech, musíme spraviť novú súťaž a tá bude trvať približne dva a pol mesiaca. Reálne sa s výstavbou nového štadióna bude môcť začať na jar budúceho roka, približne v marci. Dovtedy potrebujeme dať všetky tieto tri línie dohromady takým spôsobom, aby sme tu mali funkčný mechanizmus výstavby futbalového štadióna. To sú momentálne procesy, ktoré tu prebiehajú. Čakáme na jednotlivé rozhodnutia inštitúcií, aby sme sa vedeli ďalej zariadiť.“

Tatran Prešov - štadión v lete 2019
Tatran Prešov - štadión v lete 2019 (foto: TASR)

Ak sa teda Rada Úradu pre verejné obstarávanie neprikloní na vašu stranu, bude celý proces trvať ešte dlhšie?
„Áno, ale v podstate, keďže rada rozhodne koncom septembra, a kým rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, bude už október. S určitosťou teda vieme povedať, že tento rok stavať nezačneme, pretože nemá zmysel otvoriť stavenisko v novembri.“

Ako dlho bude trvať výstavba štadióna?
„Mala by trvať osemnásť mesiacov, ale tlačili by sme na to, aby bol štadión postavený v čo najkratšej lehote. Termín dostavby by tak bol plánovaný na rok 2021.“

Nehrozí, že prídete o dotáciu zo SFZ?
„Nie, pretože keď sa nám podarí začať s výstavbou v marci, tak sme schopní dotáciu, resp. veľkú časť z nej, vyčerpať do júna. Prípadne požiadame SFZ ešte o ďalšie tri mesiace a do 30. septembra 2020 s určitosťou vyčerpáme dotáciu SFZ.“

Koľko peňazí zhltne celý proces výstavby nového štadióna?
„Predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške 13,2 mil. eur bez DPH. Z toho 5,5 milióna je dotácia mesta Prešov, 5,5 milióna dotácia PSK a 2,4 milióna je dotácia SFZ.“

Nevnímate dnes prvotné rozhodnutie stavať štadión aj s podzemnými garážami za chybu?
„Je to na veľmi tenkom ľade, pretože tie podzemné garáže sme plánovali preto, aby sme ušetrili územie. Na takýto štadión je plánovaná istá kapacita státia. Na ušetrenom území mohli vzniknúť ďalšie funkčné stavby a nielen betónová plocha, kde raz za dva týždne príde 500 áut. Pretože cez týždeň tam nepríde nikto, priznajme si, že na tréningy sa nechodí pozerať 10-tisíc ľudí ako na Real Madrid. Chceli sme ušetriť územie, preto sme plánovali podzemné garáže, pričom aj víťazný návrh architektonickej súťaže, ktorý bol hodnotený odborníkmi z Komory architektov a Útvaru hlavného architekta mesta Prešov, vyhodnotil tento návrh ako najefektívnejší a najlepší. Z toho sme sa ďalej odrážali. To, že finančne to vyšlo nad rámec možností mesta Prešov a PSK, sme, samozrejme, vedeli až po finálnej verzii projektovej dokumentácie. Hľadali sme riešenie, ako znížiť finančný náklad a jediným riešením bolo, že vynecháme garáže.“

Tatran Prešov - štadión v lete 2019
Tatran Prešov - štadión v lete 2019 (foto: TASR)

Výstavba by mohla začať v marci, no starý štadión ešte stojí. Kedy dôjde k jeho kompletnému zbúraniu?
„Predmetom verejného obstarávania sú búracie práce a výstavba. My potrebujeme mať víťaza súťaže, a ten začne najprv búrať. Samozrejme, búrať sa môže aj v zime, veď aj ovál sme búrali v zime. Tam to nezáleží od poveternostných podmienok, no samotná výstavba záleží od počasia, preto ju plánujeme až na marec. Búrať treba ešte aj staré garáže, ktoré sú prilepené k múru štadióna. Postavili sme už náhradné garáže, ktoré sú pred kolaudáciou, a presťahujeme majiteľov garáží do nových, pričom staré budú určené na zbúranie. Opakujem, prv musíme mať víťaza súťaže.“

Pôvodne mala byť na štadióne umelá tráva, zmenili ste toto rozhodnutie?
„V decembri, keď sme vyhlasovali súťaž a mali sme projektovú dokumentáciu, mali sme naplánovanú umelú trávu. V apríli tohto roku Výkonný výbor SFZ prijal nariadenie, že prvoligové a druholigové kluby môžu hrať súťažné zápasy iba na prírodnej, resp. hybridnej tráve. Stojíme pred úlohou, že musíme preprojektovať tú časť projektu, kde je trávnik. Ešte nepadlo rozhodnutie spoločníkov, či to bude prírodná alebo hybridná tráva. Keďže hybridný trávnik je drahší ako umelý, žiadalo by si to dofinancovanie vo výške približne 200-tisíc eur. S určitosťou ale môžeme povedať, že na štadióne nebude umelá tráva.“

Komunikujete v súčasnosti o štadióne aj s predstaviteľmi klubu 1. FC Tatran Prešov?
„S predstaviteľmi Tatrana sme komunikovali na tej báze, že požiadali, aby sme im prenajali polovicu futbalového ihriska, keďže polovica sa odpredala na potreby výstavby štadióna. Futbal Tatran Aréna, s.r.o. podpísala nájomnú zmluvu s Tatranom, že do doby výstavby môžu využívať toto ihrisko na tréning a majstrovské zápasy. Tým pádom sa vrátili naspäť na svoj domovský štadión, hoci polovička futbalovej plochy je vo vlastníctve mesta Prešov a je v dlhodobom prenájme pre Futbal Tatran Arénu za účelom výstavby štadióna. Dňom vyhlásenia víťaza súťaže v rámci verejného obstarávania sa ukončí nájomný vzťah s Tatranom Prešov a polovička futbalového ihriska sa stane staveniskom, po odovzdaní územia zhotoviteľovi. Čiže, Tatran bude hrať dovtedy svoje domáce zápasy na tomto ihrisku, kým nebudeme mať víťaza, ktorý začne stavať štadión.“ 

Artúr Benes
Artúr Benes (foto: TASR)

Hrozí teda, že Tatran Prešov bude musieť dohrať aktuálnu sezónu na inom štadióne?
„Je mi to ľúto, ale dúfam, že áno. Znamenalo by to totiž, že začíname stavať nový štadión.“

Ako vnímate tlak verejnosti, ktorá sa k celej (ne)výstavbe stavia pomerne kriticky?
„Sám som Prešovčan, k futbalu mám blízko, takže to vnímam intenzívne. Žiaľ, sú zákonom stanovené lehoty, ktoré aj pri najlepšej vôli a snahe nedokážeme obísť. Niektoré procesy trvajú naozaj dlho. My môžeme len čakať na rozhodnutie, ktoré má isté zákonné lehoty. Nevieme to urýchliť, tak je to dané. Chápem, že je tu nervozita zo strany verejnosti a sú vyvolávané rôzne tlaky, ale v tomto smere nevieme nič urobiť.“

Aktuálny pohľad na štadión v Prešove (streda, 28. august 2019) (13 obrázkov v galérii)

foto: “Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.”

Odporúčame

Najnovšie z kategórie: Rozhovory

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia